פיקוח צמוד
א.וו. הנדסה

משימות המפקח באתר:

 

להלן פרוט המשימות הנדרשות לביצוע ע"י המפקחים באתר.

פיקוח צמוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משימות טרם תחילת העבודות באתר

חץ עם תחילת עבודתו ילמד המפקח את המצב הקיים באתר ואת תנאיו המיוחדים לרבות מטרדים קיימים ומגבלות ביצוע. המפקח ילמד היטב את מסמכי החוזה, תכניות העבודה, מפרטי העבודה וכתבי הכמויות.
חץהמפקח יכין  תוכנית פיקוח אשר תכיל את כל רכיבי העבודה העיקריים לרבות ציון מסמכים, גורמי העבודה הצפויים, נהלים, תכנית בדיקות איכות ואופן רישומן ניהולן, אופן טיפול בחשבונות, מעקב אחר לוח הזמנים, מסירת העבודה. תוכנית הפיקוח תוגש לאישור מנהל הפרויקט ולידיעת היועץ המקצועי של המינהל.
חץהמפקח יבדוק קיום "פגישות תיאום, קידום ומעקב" קבועות בנוכחות פורום קבוע שיוגדר מראש בראשות מנהל הפרויקט (גם בשלבי הביצוע השונים). המפקח יידע מראש את כל הגורמים המעורבים בביצוע עבודות באתר על ביצוע העבודה ועל התקדמותה ו/או שינויים בהתקדמותה.
חץבאחריות המפקח לנהל יומן מעקב יום יומי.
חץהמפקח יוודא קיום סט תכניות מלא ועדכני לביצוע בידיו ובידי הקבלן הכולל תוכניות לביצוע. המפקח ינהל רישום ומעקב אחרי מועדי וגרסאות התוכניות שנמסרו. כל תוכנית ומסמך שתימסר (בכל שלבי העבודה) לקבלן תיחתם על ידיו באחריות המפקח.
חץהמפקח יוודא כי בידי הקבלן כל האישורים הנדרשים לתחילת עבודה לרבות היתר בנייה. באחריות המפקח להחתים את הקבלן על צו התחלת העבודה ומסירת השטח.
חץהמפקח ידאג לקבל מידי הקבלן לאישור: תוכנית התארגנות, רשימת קבלני משנה וספקים ולוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. כל תוכניות הקבלן יאושרו על ידי המפקח. במידת הצורך יבצע הקבלן שינויים כפי שידרשו ע"י המפקח עד לשביעות רצונו.
חץהמפקח יוודא כי המשרד המיועד לעבודתו כולל את כל הציוד הדרוש.
חץהמפקח יכין פרוגרמת בדיקות ומעקב איכות הביצוע ויאשרה אצל המתכננים ואצל מנהל הפרויקט.

 


 

משימות בזמן ביצוע עבודות באתר

חץקיום נוכחות יומיומית באתר העבודה תוך הכרת הפעילות באתר לפרטי פרטיה ובכלל זה פעילויות הנערכות במקביל לעבודת הקבלן. בשלב  הקמת אלמנטים קריטיים יהיה המפקח אחראי למתן אישור בתום כל שלב טרם מעבר לשלב הביצוע הבא.
חץביצוע שוטף ושיטתי של הבדיקות הנדרשות עפ"י תכנית הפיקוח ופרוגרמת הבדיקות. וידוא התאמת תוצאות הבדיקות לדרישות העבודה ומעקב אחר ביצוע תיקונים ושיפורים שיידרשו וזאת עד לקבלת תוצאות משביעות רצון. כל תעודות הבדיקה יתויקו. ינוהל מעקב טבלאי אחר תהליכי בדיקה ובדיקות חוזרות נדרשות.
חץאישור חשבונות מעבדות הבדיקה והעברתם לחברות המנהלות.
חץמילוי שוטף של יומן העבודה, החתמת נציג הקבלן על דף היומן הרלוונטי לשבוע הביצוע וניהול מעקב שוטף לסגירת הטיפול בנושאים שונים שיצוינו ביומן.
חץהמפקח יעקוב אחר התקדמות הביצוע על פי התכנון המקורי וידאג לקבלת לוחות זמנים מעודכנים בהתאם לצורך. כל פיגור משמעותי ביחס ללוח הזמנים המקורי המוכתב בחוזה ירשם וידווח. המפקח ינחה את הקבלן לפעול לצמצום הפיגור ויתריע על הפיגור למנהל הפרויקט וליועץ המקצועי למינהל.
חץהמפקח יוודא איכות החומרים והמוצרים המסופקים לאתר על פי המפרטים, תיעוד כל המסמכים לרבות תוצאות הבדיקות הנדרשות בהקשר לכך ומעקב אחר יישום הנחיותיו.
חץהמפקח יאשר את הכמויות המצוינות בדפי החישוב שיוגשו על ידי הקבלן. כל חריגה צפויה בכמויות ביצוע ביחס לכתב הכמויות תירשם ותדווח.
חץהמפקח יבדוק את מחירי הסעיפים החריגים בחשבון הקבלן. אשור סופי של סעיפים אלה יהיה באחריות נציג המינהל.
חץהמפקח ידאג לזמן ביקורי פיקוח עליון של צוות התכנון על בסיס קבוע. המפקח ינהל תיוק ומעקב ביצוע הוראות הנגזרות מתוך דוחות הפיקוח העליון.
חץהמפקח יבצע רישום של קבלני המשנה, הספקים וצוותי המדידה הפועלים באתר, ויוודא כי הם אכן אלה שאושרו על ידו בשלב אישור תוכניות העבודה שהוגשו על ידי הקבלן.
חץהמפקח יגיש על בסיס קבוע דו"ח המפרט את התקדמות הביצוע באתר, סיכום עלויות ביצוע מצטברות, אומדן לעלות העבודה הסופית, התייחסות לעמידה בלוח הזמנים, בעיות איכות ביצוע ובעיות מיוחדות. תקלות וסטיות חריגות ידווחו מידית על פי הצורך. הדוח הנ"ל יוגש בתפוצה שתוגדר מפעם לפעם ע"י נציג המנהל ו/או מהנדס הפיקוח הראשי.

 

 


 

משימות המפקח עם סיום העבודה באתר

 

חץביצוע בדיקות טרם מסירה והכנת דו"ח השלמות נדרש. מעקב אחרי ביצוע השלמות עד לשביעות רצונו המלאה של המפקח ומנהל הפרויקט.
חץהכנת תיק מסכם בשני עותקים הכולל:
חץסיכום פרטים עיקריים לגבי העבודה.
חץסיכום עלות העבודה בפועל והשוואה למסגרת התקציב המקורית והמעודכנת.
חץכתב כמויות סופי ומאושר. כולל דפי אישורי הכמויות וחישובי כמויות. ציון החריגות בכמויות והסברן.
חץלוחות זמנים מקוריים ובפועל תוך ציון רמת העמידה בהם ומקרים חריגים.
חץציון איכות הביצוע תוך פרוט כל הממצאים החריגים שנתגלו במהלך העבודה ודרך הטיפול בהם.
חץסיכום בדיקות שנערכו כולל טפסים וריכוזים כולל השוואה לפרוגרמה הראשונית.
חץיומני עבודה, סיכומי ישיבות ותיעוד ההתייחסות להחלטותיהן. דוחות פיקוח עליון וכל תכתובת רלוונטית ותיעוד הטיפול בהם.
חץאישורי מסירה של השלבים השונים כולל פרוטוקולים של סיורי המסירות.
חץתכניות אחר ביצוע ממוחשבות, ערוכות וחתומות (MADE AS)
חץהתיק המסכם יועבר ללקוח לא יאוחר מחודשיים לאחר השלמת העבודה.
חץהכנת דוח מסכם בתום שלב הבדק ומעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים עד לשביעות רצונו המלאה של המפקח וביצוע עדכונים בתיק המסכם.

 

 

 

 

 

כתובתנו: חיפה, צ'ק פוסט, רח' יוחנן הסנדלר 20, בניין שטרן | מען למכתבים: ת.ד. 25454, חיפה 31250 

טלפון: 04-8402255 פקס: 04-8402256 | מייל ראשי: office@awe.co.il

הצטרפו אלינו לפייסבוק

 חפשו אותנו בפייסבוק

 

 

 

 

בניית אתרים