top of page

פיקוח צמוד

להלן פרוט המשימות הנדרשות לביצוע ע"י המפקחים באתר.

 עם תחילת עבודתו ילמד המפקח את המצב הקיים באתר ואת תנאיו המיוחדים לרבות מטרדים קיימים ומגבלות ביצוע. המפקח ילמד היטב את מסמכי החוזה, תכניות העבודה, מפרטי העבודה וכתבי הכמויות.


המפקח יכין  תוכנית פיקוח אשר תכיל את כל רכיבי העבודה העיקריים לרבות ציון מסמכים, גורמי העבודה הצפויים, נהלים, תכנית בדיקות איכות ואופן רישומן ניהולן, אופן טיפול בחשבונות, מעקב אחר לוח הזמנים, מסירת העבודה. תוכנית הפיקוח תוגש לאישור מנהל הפרויקט ולידיעת היועץ המקצועי של המינהל.


המפקח יבדוק קיום "פגישות תיאום, קידום ומעקב" קבועות בנוכחות פורום קבוע שיוגדר מראש בראשות מנהל הפרויקט (גם בשלבי הביצוע השונים). המפקח יידע מראש את כל הגורמים המעורבים בביצוע עבודות באתר על ביצוע העבודה ועל התקדמותה ו/או שינויים בהתקדמותה.


באחריות המפקח לנהל יומן מעקב יום יומי.


המפקח יוודא קיום סט תכניות מלא ועדכני לביצוע בידיו ובידי הקבלן הכולל תוכניות לביצוע. המפקח ינהל רישום ומעקב אחרי מועדי וגרסאות התוכניות שנמסרו. כל תוכנית ומסמך שתימסר (בכל שלבי העבודה) לקבלן תיחתם על ידיו באחריות המפקח.


המפקח יוודא כי בידי הקבלן כל האישורים הנדרשים לתחילת עבודה לרבות היתר בנייה. באחריות המפקח להחתים את הקבלן על צו התחלת העבודה ומסירת השטח.


המפקח ידאג לקבל מידי הקבלן לאישור: תוכנית התארגנות, רשימת קבלני משנה וספקים ולוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. כל תוכניות הקבלן יאושרו על ידי המפקח. במידת הצורך יבצע הקבלן שינויים כפי שידרשו ע"י המפקח עד לשביעות רצונו.


המפקח יוודא כי המשרד המיועד לעבודתו כולל את כל הציוד הדרוש.
המפקח יכין פרוגרמת בדיקות ומעקב איכות הביצוע ויאשרה אצל המתכננים ואצל מנהל הפרויקט.

 

 

משימות בזמן ביצוע עבודות באתר

קיום נוכחות יומיומית באתר העבודה תוך הכרת הפעילות באתר לפרטי פרטיה ובכלל זה פעילויות הנערכות במקביל לעבודת הקבלן. בשלב  הקמת אלמנטים קריטיים יהיה המפקח אחראי למתן אישור בתום כל שלב טרם מעבר לשלב הביצוע הבא.


ביצוע שוטף ושיטתי של הבדיקות הנדרשות עפ"י תכנית הפיקוח ופרוגרמת הבדיקות. וידוא התאמת תוצאות הבדיקות לדרישות העבודה ומעקב אחר ביצוע תיקונים ושיפורים שיידרשו וזאת עד לקבלת תוצאות משביעות רצון. כל תעודות הבדיקה יתויקו. ינוהל מעקב טבלאי אחר תהליכי בדיקה ובדיקות חוזרות נדרשות.
אישור חשבונות מעבדות הבדיקה והעברתם לחברות המנהלות.


מילוי שוטף של יומן העבודה, החתמת נציג הקבלן על דף היומן הרלוונטי לשבוע הביצוע וניהול מעקב שוטף לסגירת הטיפול בנושאים שונים שיצוינו ביומן.


המפקח יעקוב אחר התקדמות הביצוע על פי התכנון המקורי וידאג לקבלת לוחות זמנים מעודכנים בהתאם לצורך. כל פיגור משמעותי ביחס ללוח הזמנים המקורי המוכתב בחוזה ירשם וידווח. המפקח ינחה את הקבלן לפעול לצמצום הפיגור ויתריע על הפיגור למנהל הפרויקט וליועץ המקצועי למינהל.


המפקח יוודא איכות החומרים והמוצרים המסופקים לאתר על פי המפרטים, תיעוד כל המסמכים לרבות תוצאות הבדיקות הנדרשות בהקשר לכך ומעקב אחר יישום הנחיותיו.


המפקח יאשר את הכמויות המצוינות בדפי החישוב שיוגשו על ידי הקבלן. כל חריגה צפויה בכמויות ביצוע ביחס לכתב הכמויות תירשם ותדווח.


המפקח יבדוק את מחירי הסעיפים החריגים בחשבון הקבלן. אשור סופי של סעיפים אלה יהיה באחריות נציג המינהל.


המפקח ידאג לזמן ביקורי פיקוח עליון של צוות התכנון על בסיס קבוע. המפקח ינהל תיוק ומעקב ביצוע הוראות הנגזרות מתוך דוחות הפיקוח העליון.


המפקח יבצע רישום של קבלני המשנה, הספקים וצוותי המדידה הפועלים באתר, ויוודא כי הם אכן אלה שאושרו על ידו בשלב אישור תוכניות העבודה שהוגשו על ידי הקבלן.


המפקח יגיש על בסיס קבוע דו"ח המפרט את התקדמות הביצוע באתר, סיכום עלויות ביצוע מצטברות, אומדן לעלות העבודה הסופית, התייחסות לעמידה בלוח הזמנים, בעיות איכות ביצוע ובעיות מיוחדות. תקלות וסטיות חריגות ידווחו מידית על פי הצורך. הדוח הנ"ל יוגש בתפוצה שתוגדר מפעם לפעם ע"י נציג המנהל ו/או מהנדס הפיקוח הראשי.

 

 

 

משימות המפקח עם סיום העבודה באתר

 

ביצוע בדיקות טרם מסירה והכנת דו"ח השלמות נדרש. מעקב אחרי ביצוע השלמות עד לשביעות רצונו המלאה של המפקח ומנהל הפרויקט.


הכנת תיק מסכם בשני עותקים הכולל:


סיכום פרטים עיקריים לגבי העבודה.


סיכום עלות העבודה בפועל והשוואה למסגרת התקציב המקורית והמעודכנת.


כתב כמויות סופי ומאושר. כולל דפי אישורי הכמויות וחישובי כמויות. ציון החריגות בכמויות והסברן.


לוחות זמנים מקוריים ובפועל תוך ציון רמת העמידה בהם ומקרים חריגים.


ציון איכות הביצוע תוך פרוט כל הממצאים החריגים שנתגלו במהלך העבודה ודרך הטיפול בהם.


סיכום בדיקות שנערכו כולל טפסים וריכוזים כולל השוואה לפרוגרמה הראשונית.


יומני עבודה, סיכומי ישיבות ותיעוד ההתייחסות להחלטותיהן. דוחות פיקוח עליון וכל תכתובת רלוונטית ותיעוד הטיפול בהם.


אישורי מסירה של השלבים השונים כולל פרוטוקולים של סיורי המסירות.


תכניות אחר ביצוע ממוחשבות, ערוכות וחתומות (MADE AS)


התיק המסכם יועבר ללקוח לא יאוחר מחודשיים לאחר השלמת העבודה.


הכנת דוח מסכם בתום שלב הבדק ומעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים עד לשביעות רצונו המלאה של המפקח וביצוע עדכונים בתיק המסכם.

bottom of page